Faculty

Shang, Shaoping: Professor ( storm surge modelling, remote sensing ) spshang@xmu.edu.cn

Li, Yan: Professor ( coastal and estuarine sediment dynamics and remote sensing ) liyan@xmu.edu.cn

Shang, Shaoling: Professor ( remote sensing, oceanography) slshang@xmu.edu.cn

Zhang, Caiyun: Associate Professor ( remote sensing, oceanography) cyzhang@xmu.edu.cn

Zhang, Wenzhou: Associate Professor ( Physical Oceanography ) zwenzhou@xmu.edu.cn

Staff

Li, Yonghong yhlee@xmu.edu.cn

Lin, Gong lingong@foxmail.com

Yan, Jing yanjingxm001@gmail.com

Post Doctoral Fellows and Graduate Students

POSTDOC
Ph.D. student
Zhang, LiZhang, Feng
Master Student
Huang, LuWang, PengChen, Xulei
Huang, YanZhang, jingShi, Lianghai
Li, MengmengLiu, TongtongShan, Yujie
About Us | Contact Us | Chinese | ©2009-2012 Xiamen University